Provozní řád

I. 

 1. Nájemce je povinen předmět nájmu užívat tak, aby pronajímateli nevznikla zbytečná škoda. Nájemce odpovídá za škodu způsobenou jím nebo třetími osobami v souvislosti s nájmem pronajímateli a je povinen tuto škodu uhradit.
 2. Nájemce prohlašuje, že byl seznámen s požárními předpisy pronajímatele pro předmět nájmu a že byl proškolen o požární ochraně při akcích v objektu.
 3. Po ukončení doby nájmu je povinen nájemce odevzdat předmět nájmu pronajímateli ve stavu, v jakém jej převzal, s přihlédnutím na obvyklé změny v souvislosti s účelem nájmu.

II. 

 1. Nájemce zajistí, aby se v objektu dodržoval zákaz kouření, zamezí neodborným zásahům do el. zařízení a elektroinstalace. V objektu nesmí být použity PB lahve.
 2. Nájemce zodpovídá za stav el. zařízení, které bylo do objektu přineseno pro uskutečnění akce (prodlužovačky a veškeré elektrické spotřebiče).
 3. Nájemce byl seznámen s rozmístěním hasicích přístrojů v prostorách, které bude užívat, a zodpovídá za jejich případné poškození, zneužití či ztrátu.
 4. Nájemce nebude přesunovat nábytek a vybavení vnitřních prostor po objektu, případně jej vynášet mimo objekt.
 5. Nájemce zamezí vstupu osob přes okna v malém sále na střechu!
 6. Nájemce je seznámen se zákazem vynášení nápojů, sklenic a lahví mimo objekt.
 7. Prostranství kolem Domu kultury včetně vstupního schodiště a podloubí u hlavního vchodu je považováno za veřejné prostranství, na které se vztahuje OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 1/2010 o zákazu požití alkoholu a aplikace jiných návykových látek na veřejných prostranstvích.
 8. Nájemce zodpovídá po dobu konání nájmu za udržování čistoty a pořádku v pronajatých prostorách a kolem objektu Domu kultury. Po akci neprodleně zajistí úklid chodníků, sebrání případného odpadu vč. zametení nedopalků cigaret.
 9. Pronajímatel nezajišťuje službu hlídané šatny pro návštěvníky objektu.
 10. Nájemce se zejména zavazuje dodržet stanovené preventivní opatření pro případ, ž0e se jeho akce, konané v předmětu nájmu, zúčastní více než 200 osob. Nájemce se zavazuje zajistit kvalifikovanou požární hlídku v potřebném počtu osob odborně způsobilých v požární ochraně, jež absolvovaly odbornou přípravu požární hlídky s obsahovou náplní zaměřenou na místní podmínky předmětu nájmu tak, aby tyto splňovaly podmínky interní směrnice (Dokumentace zdolávání požáru – operativní karta a Pokyn k zajištění požární bezpečnosti), se kterými byl nájemce seznámen.

III. 

 1. Pronajímatel bude při plnění smlouvy zpracovávat osobní údaje nájemce nutné pro řádný výkon své činnosti dle této smlouvy (dále také jako „Osobní údaje“).
 2. Osobní údaje pronajímatel zpracovává pouze z důvodu plnění této Smlouvy. Zpracovávat bude údaje uvedené shora v části „Nájemce“.
 3. Osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám ze zemí mimo EU a EHP.
 4. Osobní údaje nájemce budou pronajímatelem zpracovávány po dobu trvání této smlouvy, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností pronajímatele podle platných právních předpisů, nejméně po dobu, kdy se plní smlouva a dále pak 10 let od jejího ukončení, pokud neprobíhá ohledně plnění smlouvy soudní spor. V souladu s předpisy pro ochranu osobních údajů mají subjekty údajů práva na přístup, opravu, výmaz, omezení, přenositelnost, vznášet námitku. Veškerá svá práva, stanovená předchozím odstavcem, musí subjekty uplatnit u poskytovatele buďto písemnou formou doporučeným dopisem, zaslaným na adresu jeho sídla, či elektronickou formou na e-mailové adrese icko@kcbilovec.cz.
 5. Poskytnutí osobních údajů je požadováno z důvodu, že jsou nezbytné pro plnění závazků plynoucích z této smlouvy, případně jejich poskytnutí vyžaduje zákon. Důsledkem neposkytnutí údajů může být neuzavření smlouvy nebo nemožnost pokračovat v jejím plnění. Na základě zpracovávaných Osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, ani k profilování.
 6. Pokud bude nájemce zpracovávat osobní údaje zaměstnanců pronajímatele, bude je chránit a zpracovávat plně v souladu se směrnicí GDPR a právními předpisy a pokud není dohodnuto něco jiného, bude pro rozsah povinností nájemce vůči subjektům údajů ze strany pronajímatele přiměřeně použito to, co je výše smluveno ohledně povinností pronajímatele.
 7. Obě smluvní strany jsou si vědomy povinností, které jim z GDPR plynou, a zavazují se vzájemně povinnosti takto na ně kladené plnit, a to jak vůči sobě navzájem, tak vůči subjektům údajů samotným.

Nákup vstupenek online

Nyní máte možnost zakoupit vstupenky na naše akce online. Využijte pohodlnější nakupování.

 

do e-shopu

© 2024 Kulturní centrum Bílovec, p.o. | provozováno s ondrejfirla.eu